Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

ALTES I BAIXES DE SOCIS I SÒCIES

es altes i baixes de socis i sòcies han de comunicar-se al Registre per a la seua inscripció, per al que s'haurà de remetre certificat expedit per el/la secretari/a amb el vistiplau del/de la president/a, signat en totes les fulles, de l'acord adoptat en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, pel qual s'aproven les altes i/o baixes de socis i sòcies, així com les transmissions de participacions. Si del resultat de les altes i/o baixes el capital social s'amplia o redueix, també haurà d'incloure's la modificació i actualització de l'article o articles dels estatuts socials que regulen el capital social. A més, en les SAT de menys de 10 socis s'ha de recordar la renovació de la junta rectora en la composició de la qual es contemple la nova situació després de les variacions produïdes. Vegeu renovació de junta rectora.

Tinga's en compte, a més, que el nombre mínim de socis i sòcies ha de ser de tres, que cap/cap soci/a pot tindre més d'un terç del capital social i que les persones que ostenten les condició de titular d'explotació agrària o treballador/a agrícola sempre deuran superior a les persones jurídiques que perseguisquen finalitats agràries, així com que el muntant total de les aportacions al capital social d'aquestes últimes no aconseguirà, en cap cas, el 50% del capital social.

PROCEDIMENT:

Es remetrà al Registre certificat expedit per el/la secretari/a amb el vistiplau del/de la presidenta/a, signat en totes les fulles, de l'acord adoptat en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, pel qual s'acorden les altes i/o baixes de socis, especificant si hi ha transmissions de participacions, així com ampliació o reducció de capital social, i en aquest cas també haurà d'incloure l'acord de modificació i aprovació del nou text de l'article o article dels estatuts socials que regulen el capital social, i amb inclusió de la redacció íntegra i actualitzada de l'article o article modificats.

En els supòsits de variació de capital social, tant per ampliació com per reducció, el certificat s'ha d'autoliquidar a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), havent-se d'unir, en els supòsits d'increment de capital amb aportacions dineràries, certificació bancària que acredite l'ingrés en el compte bancari obert a nom de la SAT de l'import de l'ampliació.

Si l'ampliació, o part d'ella, s'efectua amb aportació de béns immobles, l'acord d'ampliació haurà de formalitzar-se en escriptura pública, havent-se de remetre al Registre de SAT l'escriptura original (còpia autoritzada, no còpia simple ni fotocòpia) per correu postal certificat a l'adreça a baix indicada segons siga el domicili social de la SAT, per a, prèvia qualificació positiva, procedir a la seua inscripció registral i posterior devolució de l'escriptura una vegada diligenciada.

En els supòsits en els quals l'ampliació s'efectue amb aportacions no dineràries (ferramentes, maquinària, etc) s'ha de remetre informe pericial de valoració emés per professional col·legiat en el qual conste la descripció del bé o béns i la seua valoració en la data de l'ampliació, havent d'estar aquest informe visat pel col·legi professional corresponent.

Dels nous socis i sòcies es deurà la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o CIF si es tracta de persona jurídica. 
  • Si s'associa com a titular d'explotació agrària, haurà d'emplenar l'apartat D de la fitxa i, adjuntar, de les parcel·les que s'incloguen en la fitxa, certificat actualitzat del Cadastre o nota simple, també actualitzada, del Registre de la Propietat. En el cas de parcel·les arrendades, haurà d'adjuntar contracte d'arrendament liquidat a l'efecte de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), així com l'acreditació de titularitat del/l'arrendador/a conforme s'ha exposat anteriorment, o quan es referisca a qualsevol altre règim de tinença (cessió d'ús en precari, usdefruit, parceria, etc) adjuntant en aquest últim supòsit el corresponent document justificatiu. 
  • Si s'associa com a treballador/a agrari/a (per compte propi o alié), haurà de fer constar tal circumstància (apartat B de la fitxa) i certificat actualitzat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatiu d'estar d'alta en el Sistema Especial de Treballadors Agraris de la Seguretat Social i al corrent en el pagament de les quotes. 
  • En el supòsit de tractar-se de titular d'explotació ramadera, haurà d'emplenar l'apartat E de la fitxa i adjuntar fotocòpia de la cartilla ramadera.
  • En el cas de persones jurídiques, tant si s'associa com a titular d'explotació o com a persona jurídica que persegueix finalitats agràries, s'haurà d'adjuntar fotocòpia dels estatuts socials actualitzats, havent d'aportar, en el primer cas, l'acreditació de titularitat d'explotació agrària conforme s'ha indicat anteriorment. Per a les persones jurídiques que persegueixen finalitats agràries s'haurà d'acreditar aquest extrem amb l'objecte social que figure en els seus estatuts socials. En tots dos casos s'haurà d'aportar certificat de l'acord de l'entitat per a integrar-se en la SAT, quantia de l'aportació al capital social com a soci i l'acreditació del representant designat per a actuar davant SAT, així com fotocòpia llegible del seu DNI.

IMPORTANT: No s'admeten les comunitats de béns ni societats civils, per mancar de personalitat jurídica, ni els/les socis/as que figuren sota la denominació de “germans” o "germanes", per la qual cosa haurà d'efectuar-se una fitxa per cadascun d'els/les comuners/as o socis/as, com tampoc és vàlid que en una mateixa fila apareguen dues o més persones, o socis/as que es repeteixen en diverses files, per la qual cosa haurà d'assignar un registre únic per NIF/CIF.

La tramitació s'haurà d'efectuar en la seu electrònica de la Generalitat EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/de la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació l'efectue el/la representant designat/per la *SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.

PROVÍNCIA D'ALACANT:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Carrer del Professor Manuel Sala, 2
03003-Alacant

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Avinguda dels Germans Bou, núm. 47-5a planta
12003-Castelló de la Plana

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Calle de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1)
46018-València

El tràmit d'inscripció d'altes i baixes de socis/sòcies és GRATUÏT.