Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL SOCIAL

Ha de comunicar-se al Registre de SAT mitjançant certificat expedit per el/la secretari/a amb el vistiplau del/de la president/a, signat en totes les fulles, de l'acord adoptat en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, pel qual s'aprova l'ampliació o reducció de capital i amb inclusió de la redacció íntegra i actualitzada de l'article o articles modificats.

En els supòsits de variació de capital social, la certificació s'ha d'autoliquidar a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), havent-se d'unir, en els supòsits d'increment de capital mitjançant aportacions dineràries, certificació bancària que acredite l'ingrés en el compte bancari obert a nom de la SAT de l'import de l'ampliació, identificació del/la soci/al fet que subscriu l'ampliació i import que ingressa, que, com a mínim ha de ser el 25% de l'ampliació subscrita, havent d'estar totalment desemborsades les ampliacions anteriors que, si escau, s'hagueren acordat.

Si l'ampliació, o part d'ella, s'efectua amb aportació de béns immobles, l'acord d'ampliació haurà de formalitzar-se en escriptura pública, havent-se de remetre al Registre de SAT l'escriptura original (no còpia simple ni fotocòpia) per a, prèvia qualificació positiva, la seua anotació registral i posterior devolució de l'escriptura a la SAT.

En els supòsits en els quals l'ampliació s'efectue amb aportacions no dineràries (ferramentes, maquinària, etc) s'ha de remetre informe pericial de valoració emés per professional col·legiat en el qual conste la descripció del bé o béns i la seua valoració en la data de l'ampliació. Aquest informe de taxació haurà d'estar visat pel corresponent col·legi oficial.

PROCEDIMENT:

Una vegada expedit i signat el certificat en la forma exposada anteriorment, s'haurà de tramitar juntament amb la declaració-liquidació a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (model 600) i, en el supòsit d'ampliació mitjançant aportacions dineràries i/o no dineràries, segons s'ha detallat anteriorment., es deurà la documentació corresponent justificativa de l'ampliació.

La tramitació s'haurà d'efectuar en la seu electrònica de la Generalitat EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/de la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació dels comptes anuals l'efectue el/la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.

En el supòsit d'ampliació de capital amb aportació de béns immobles, s'ha de remetre l'escriptura original (la còpia autoritzada, no còpia simple ni fotocòpia) per correu postal certificat a la següent adreça, segons siga el domicili social de la SAT, sense perjudici de la seua posterior devolució una vegada inscrita l'ampliació:

PROVÍNCIA D'ALACANT:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Carrer del Professor Manuel Sala, 2
03003-Alacant

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Avinguda dels Germans Bou, núm. 47-4a planta
12003-Castelló de la Plana

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Calle de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1)
46018-València

El tràmit d'inscripció de variacions de capital social és GRATUÏT.