Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

PROCEDIMENT PER A LA CANCEL·LACIÓ D'UNA SAT

Per a inscriure la dissolució i cancel·lació d'una SAT és requisit indispensable que estiga al corrent en la presentació de comptes anuals, que no tinga arracada d'atendre cap requeriment emés pel Registre de SAT i, en general, haja donat compliment a les obligacions establides en l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, que desenvolupa el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, regulador de les SAT.

La comissió liquidadora designada per l'assemblea general en la qual es va acordar la dissolució de la SAT, i una vegada finalitzades les operacions pendents, confeccionarà el balanç de liquidació que permeta conéixer el resultat final i fixar, en el seu cas, l'haver social resultant, sotmetent a l'assemblea general l'aprovació del balanç final. Els socis i sòcies que hagueren aportat béns immobles a la SAT, excepte renúncia expressa, tindran dret preferent a l'adjudicació d'aquests, encara que s'hagen de compensar en diners les possibles diferències de valor.

Aprovat el balanç final, haurà de remetre a aquest Registre de SAT certificat expedit per la comissió liquidadora, signat en totes les fulles, de l'acta de l'assemblea general que va aprovar el balanç final presentat per la comissió liquidadora i la sol·licitud de cancel·lació en el Registre de SAT.

Aquest acord s'elevarà a públic si la SAT té béns immobles, havent de presentar en el Registre de SAT l'escriptura original (la còpia autoritzada, no còpia simple ni fotocòpia) i, prèvia revisió, es procedirà a la inscripció registral de la cancel·lació de la SAT i posterior devolució de l'escriptura.

En qualsevol cas, haurà d'efectuar el tràmit de declaració-liquidació a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600).

IMPORTANT:

La dissolució no implica extinció de la personalitat jurídica de la SAT fins que no s'aprove el balanç final i se sol·licite la cancel·lació en el Registre de SAT. Per això, i mentre no s'inscriga la cancel·lació, subsisteixen les obligacions dimanants del Reial decret 1776/1981 i de l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982 que ho desenvolupa. 

PROCEDIMENT:

Es remetrà certificat expedit per la comissió liquidadora, signat en totes les fulles, de l'acord adoptat en assemblea general extraordinària, pel qual s'aprova el balanç final de liquidació i se sol·licita la cancel·lació en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana, així com el model 600 declaració-liquidació a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, juntament amb el següent escrit:

- Escrit de presentació d'acord d'aprovació del balanç final i sol·licitud de cancel·lació

La tramitació s'haurà d'efectuar en la seu electrònica de la Generalitat EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/de la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació l'efectue el/la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.

En el supòsit d'elevació a públic de l'acord d'aprovació del balanç final i sol·licitud de cancel·lació, s'haurà de remetre l'escriptura original (la còpia autoritzada, no la còpia simple ni fotocòpia) per correu postal certificat a la següent adreça, segons siga el domicili social de la SAT, sense perjudici de la seua posterior devolució una vegada inscrita la cancel·lació de la SAT:

PROVÍNCIA D'ALACANT:

Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Carrer del Professor Manuel Sala, 2
03003-Alacant

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Avinguda dels Germans Bou, núm. 47-4a planta
12003-Castelló de la Plana

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Calle de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1)
46018-València

El tràmit d'inscripció de la cancel·lació de la SAT és GRATUÏT.