Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

PROCEDIMENT PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA SAT

1. RESERVA DE DENOMINACIÓ
A l'efecte del que es disposa en l'article 3.1 del Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, s'ha de sol·licitar informació al Registre de SAT sobre la possible utilització d'una denominació, que no podrà contindre les sigles 'SAT' ni excedir de trenta-cinc caràcters. Comprovada la inexistència de la denominació proposada, es comunicarà al/la peticionari/a la reserva de nom, indicant-li que disposa d'un termini de sis mesos per a la formalitzar la constitució de la SAT. Amb l'escrit de reserva de nom, es pot sol·licitar el CIF provisional i obrir un compte bancari a nom de la SAT en constitució.

2. ACTA FUNDACIONAL I ESTATUTS SOCIALS

Els/les socis/as promotors/as (un mínim de tres), previ reconeixement mutu de la capacitat legal per a constituir una SAT i mitjançant acta fundacional i estatuts socials, adoptaran l'acord de formalitzar la constitució de la SAT, amb indicació de l'objecte i domicili social, import del capital social i valor de cadascun dels resguards en què es divideix, número total d'aquests, desemborsament inicial (mínim 25 per 100) i la resta es desemborsarà en un termini màxim de sis anys), duració de la SAT, primera junta rectora i la persona facultada per a tramitar l'expedient de constitució.

L'acta fundacional i estatuts socials es formalitzarà en document privat, signat en totes les fulles per el/la president/a i el/la secretari/a, havent-se d'autoliquidar a l'efecte de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600). Si en l'acte de constitució intervenen béns immobles, aquesta s'instrumentalitzarà en escriptura pública, havent-se d'igualment efectuar la declaració-liquidació a l'efecte d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

3. MEMÒRIA D'ACTIVITATS
Memòria (mínim de dues pàgines) descriptiva de l'objecte i activitats socials a realitzar i de les obres i instal·lacions necessàries per a això, dades tècniques i econòmiques, justificació de l'associació pels beneficis que d'ella es deriven i explotacions, afectats de les activitats a desenvolupar per la SAT projectada.

4. FITXES DE SOCIS I SÒCIES

S'adjuntarà per cada dels socis i de les sòcies la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o CIF si es tracta de persona jurídica.

Qualsevol dels següents documents segons siga la condició per la qual s'associa:

  • Si s'associa com a titular d'explotació agrària, haurà d'emplenar l'apartat D de la fitxa i, adjuntar, de les parcel·les que s'incloguen en la fitxa, certificat actualitzat del Cadastre o nota simple, també actualitzada, del Registre de la Propietat. En el cas de parcel·les arrendades, haurà d'adjuntar contracte d'arrendament liquidat a l'efecte de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), així com l'acreditació de titularitat del/l'arrendador/a conforme s'ha exposat anteriorment, o quan es referisca a qualsevol altre règim de tinença (cessió d'ús en precari, usdefruit, parceria, etc) adjuntant en aquest últim supòsit el corresponent document justificatiu. 
  • Si s'associa com a treballador/a agrari/a (per compte propi o alié), haurà de fer constar tal circumstància (apartat B de la fitxa) i certificat actualitzat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatiu d'estar d'alta en el Sistema Especial de Treballadors Agraris de la Seguretat Social i al corrent en el pagament de les quotes. 
  • En el supòsit de tractar-se de titular d'explotació ramadera, haurà d'emplenar l'apartat E de la fitxa i adjuntar fotocòpia de la cartilla ramadera. 
  • En el cas de persones jurídiques, tant si s'associa com a titular d'explotació o com a persona jurídica que persegueix finalitats agràries, s'haurà d'adjuntar fotocòpia dels estatuts socials actualitzats, havent d'aportar, en el primer cas, l'acreditació de titularitat d'explotació agrària conforme s'ha indicat anteriorment. Per a les persones jurídiques que persegueixen finalitats agràries s'haurà d'acreditar aquest extrem amb l'objecte social que figure en els seus estatuts socials. En tots dos casos s'haurà d'aportar certificat de l'acord de l'entitat per a integrar-se en la SAT, quantia de l'aportació al capital social com a soci i l'acreditació del representant designat per a actuar davant *SAT, així com fotocòpia llegible del seu DNI.

IMPORTANT: No s'admeten les comunitats de béns ni societats civils, per mancar de personalitat jurídica, ni els socis que figuren sota la denominació de “germans” o "germanes", per la qual cosa haurà d'efectuar-se una fitxa per cadascun dels/els comuners/es o socis/as, com tampoc és vàlid que en una mateixa fila apareguen dues o més persones, o socis que es repeteixen en diverses files, per la qual cosa haurà d'assignar un registre únic per NIF/CIF.

5. CERTIFICAT BANCARI
S'adjuntarà certificat bancari original acreditatiu de l'ingrés en el compte obert a nom de la SAT en constitució de la identitat d'els/les socis/as fundadors/as i imports que ingressen en concepte d'aportació al capital social.

PROCEDIMENT:
La documentació relacionada es remetrà per correu postal certificat a la següent adreça segons siga el domicili social de la SAT en constitució, acompanyat del següent escrit:

- Escrit de presentació d'expedient de constitució de SAT

PROVÍNCIA D'ALACANT:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Carrer del Professor Manuel Sala, 2
03003-Alacant

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Avinguda dels Germans Bou, núm. 47-4a planta
12003-Castelló de la Plana

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Calle de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1)
46018-València

El tràmit d'inscripció d'una SAT és GRATUÏT