Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

COMPTES ANUALS

Per favor, abans de tramitar els comptes anuals a través de la seu electrònica, llija detingudament les instruccions que s'indiquen a continuació:

D'acord amb el que es disposa en l'article 3r de l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, totes les societats agràries de transformació han de remetre els comptes anuals DINS DELS TRES PRIMERS MESOS DE CADA ANY O SEGÜENTS Al TANCAMENT DE L'EXERCICI.

Per tant, i tenint en compte l'estructura comptable establida en el Pla General de Comptabilitat, les SAT han de remetre, en el citat termini, signada en TOTES LES FULLES pel/per la president/a i pel/per la secretari/secretària, la següent documentació:

  • Balanç de situació.
  • Compte de pèrdues i guanys.
  • Memòria d'activitats.
  • Llistat de socis. A més d'incloure les dades de caràcter general (cognoms i nom/raó social, NIF/CIF, núm. de participacions i aportació al capital social), s'haurà d'incloure, per cadascun dels socis i cadascuna de les sòcies les dades agràries i/o ramaders, amb independència de les explotacions agràries que haguera adquirit la SAT en propietat o arrendament. 
  • Certificat de l'acord adoptat en assemblea general pel qual s'aproven els comptes, amb indicació del resultat de l'exercici.

PROCEDIMENT:

Una vegada signada en la forma indicada, es generarà un únic fitxer pdf amb tota la documentació anteriorment relacionada, canviant de nom aquest fitxer amb la denominació de "COMPTES ANUALS EXERCICI" afegint a continuació l'exercici al qual corresponen i amb tal denominació s'annexarà en el procediment. Vegeu com fusionar diversos arxius pdf.

La tramitació s'haurà d'efectuar en la seu electrònica de la Generalitat EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/de la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació dels comptes anuals l'efectue el/la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA. 

El tràmit de depòsit de comptes anuals és GRATUÏT.