Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

PROCEDIMENT PER A LA DISSOLUCIÓ D'UNA SAT

Per a inscriure la dissolució d'una SAT és requisit indispensable que estiga al corrent en la presentació de comptes anuals, que no tinga arracada d'atendre cap requeriment emés pel Registre de SAT i, en general, haja donat compliment a les obligacions establides en l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, que desenvolupa el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, regulador de les SAT.

1. CAUSES DE DISSOLUCIÓ
Per a procedir a la dissolució d'una societat agrària de transformació és necessari que concórreguen algunes de les causes ressenyades en l'article 13 del Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació, i que s'enumeren a continuació: 

  • L'acord de l'assemblea general, expressament convocada a aquest efecte, adoptat en primera convocatòria pels dos terços dels socis, i en segona per majoria simple d'aquests, havent d'estar, en tot cas, representat, almenys, el 50 per cent del capital social. 
  • El compliment del termini per al qual s'havia constituït, llevat que s'haguera acordat la seua ampliació amb anterioritat. 
  • La conclusió de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo. 
  • La cessació o abandó de les activitats socials durant un període continuat de dos anys. 
  • L'alteració substancial dels caràcters propis que configuren la Societat, l'incompliment dels requisits que van determinar la seua inscripció o la vulneració de les normes que la regulen. 
  • Les altres especificades en els seus estatuts socials.

Amb la dissolució de la SAT s'inicia el procés liquidatori, la duració del qual serà d'un any, durant el qual la SAT conserva la seua personalitat jurídica a tals efectes, havent d'afegir al seu nom i número de registre la frase “en liquidació”.

2. NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ LIQUIDADORA
En l'acord de dissolució l'assemblea general nomenarà una comissió liquidadora integrada per 3 o 5 membres i ser-la l'encarregada de realitzar les operacions en curs, a abonar els deutes, realitzar els cobraments pendents i a confeccionar el balanç de liquidació que permeta conéixer el resultat final i fixar, en el seu cas, l'haver social resultant, sotmetent a l'assemblea general l'aprovació del balanç final.

IMPORTANT:
La dissolució no implica extinció de la personalitat jurídica de la SAT fins que no s'aprove el balanç final i se sol·licite la cancel·lació en el Registre de SAT. Per això, i mentre no s'inscriga la cancel·lació, subsisteixen les obligacions dimanants del Reial decret 1776/1981 i de l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982 que ho desenvolupa. 

PROCEDIMENT:

Es remetrà certificat expedit per el/la secretari/a amb el vistiplau del/de la president/a, signat en totes les fulles, de l'acord adoptat en assemblea general extraordinària, pel qual s'aprova la dissolució de la SAT i el nomenament de la comissió liquidadora, juntament amb el següent escrit:

- Escrit de presentació d'acord de dissolució de la SAT

La tramitació s'haurà d'efectuar en la seu electrònica de la Generalitat EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/de la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació l'efectue el/la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.

El tràmit d'inscripció de la dissolució de la SAT és GRATUÏT.