Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

LES SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ

La Comunitat Valenciana presenta trets diferenciats a causa dels seus particulars característiques físiques, així com socioeconòmiques, la qual cosa ha propiciat un desenvolupament de l'associacionisme agrari molt superior a l'existent en la resta d'Espanya, sent les societats cooperatives i les societats agràries de transformació les figures normalment utilitzades pels agricultors i per les agricultores per a agrupar-se i defensar els seus interessos davant el mercat, establint en comú la producció, la transformació, els serveis o la comercialització. Les societats agràries de transformació són societats civils de finalitat econòmic-social, amb vista a la producció, transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders o forestals, realització de millores en el medi rural, promoció i desenvolupament agrari i prestació de serveis comuns que servisquen a aquella finalitat.

Les societats agràries de transformació adquireixen personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, amb la seua inscripció en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana, si aquest és el seu àmbit territorial. Si el seu àmbit és una altra comunitat autònoma adquireixen personalitat pròpia mitjançant la seua inscripció en el corresponent Registre d'aqueixa comunitat.

Si el seu àmbit és superior a una comunitat autònoma,mitjançant la seua inscripció en el Registre General de Societats Agràries de Transformació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.