Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

LEGALITZACIÓ DE LLIBRES

Per favor, abans de tramitar els llibres, llija detingudament les instruccions que s'indiquen a continuació:

Les SAT portaran, en ordre i al dia, la següent documentació social:
- Llibre Diari.
- Llibre d'Inventaris i Comptes anuals.
- Llibre d'actes de l'assemblea general, junta rectora i, en el seu cas, d'altres òrgans de govern aprovats en els seus estatuts socials.
- Lliure registre de socis i sòcies.

Els llibres comptables hauran de confeccionar-se conforme al Pla General de Comptabilitat i, juntament amb els restants llibres, hauran de tramitar-se per la seu electrònica de la Generalitat dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici social, sent requisit indispensable per a la seua legalització que la SAT estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions amb el Registre de SAT i no tinga arracada d'atendre cap requeriment. 

PROCEDIMENT:

  1. Es generarà un fitxer pdf per cada llibre, havent d'estar numerades correlativament totes les pàgines. No s'admeten fitxers fraccionats corresponents a un mateix llibre. 
  2. Una vegada numerades les pàgines del llibre, s'afegirà al principi de cada fitxer pdf la diligència responsable signada per el/la president/a i el/la secretari/a de la SAT, acreditativa de la classe de llibre a què es refereix, nombre de pàgines que integra el llibre i exercici al qual correspon. Vegeu al final d'aquesta secció les instruccions per a combinar i fusionar diversos arxius pdf, numerar les pàgines del fitxer generat i inserir després la diligència al principi del fitxer, servint aquestes instruccions per als restants llibres obligatoris. 
  3. En el procediment telemàtic s'identificarà de manera clara el tipus de llibre i exercici al qual es refereix el fitxer que s'annexa (exemple: Llibre Diari exercici...., Llibre d'Inventari i Comptes Anuals, exercici..., Llibre d'Actes exercici..., etc). 
  4. HAURAN DE TRAMITAR-SE ELS LLIBRES D'UN MATEIX EXERCICI EN UNA ÚNICA TRAMITACIÓ, identificant correctament els llibres i exercici (per exemple: LLIBRE DIARI EXERCICI...., LLIBRE INVENTARI I COMPTES ANUALS EXERCICI.., LLIBRE D'ACTES EXERCICI..), no havent d'adjuntar els llibres de diferents exercicis en un sol enviament. 
  5. S'adjuntarà el pagament de la taxa per legalització de llibres (una unitat per llibre). Tinga's en compte que no es permet la devolució de les taxes abonades si no es diligencien els llibres per no estar la SAT al corrent, perquè el que, abans d'efectuar cap pagament, haurà de comprovar aquest extrem.
  6. No podran legalitzar-se llibres en blanc.
  7. La SAT haurà de conservar una còpia informàtica d'idèntic contingut i format dels fitxers corresponents als llibres presentats per a legalitzar.

INSTRUCCIONS PER A COMBINAR I FUSIONAR ARXIUS PDF

La tramitació s'haurà d'efectuar en la seu electrònica de la Generalitat EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/de la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació dels comptes anuals l'efectue el/la representant designat/designada per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.