Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS

Les modificacions que afecten el contingut dels estatuts socials (trasllat del domicili social, modificació de l'exercici comptable, variació en la modalitat de renovació de la junta rectora, addició o supressió de contingut normatiu, etc) s'han de comunicar al Registre de SAT per a, prèvia qualificació favorable, procedir a la seua inscripció registral, a fi que facen efecte jurídics enfront de tercers.

PROCEDIMENT:

S'ha de remetre certificat expedit per el secretari/la secretària a amb el vistiplau del/de la president/a, signat en totes les fulles, de l'acord adoptat en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, pel qual s'acorda, prèvia indicació de la causa que el motiva, modificar l'article o articles dels estatuts socials i amb inclusió de la redacció íntegra i actualitzada dels articles que es modifiquen

Les modificacions estatutàries relatives al capital social és objecte de tractament diferenciat i pot consultar-lo en ampliació i reducció del capital social.

La tramitació s'haurà d'efectuar en la seu electrònica de la Generalitat EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/de la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació dels comptes anuals l'efectue el/la representant designat per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.

El tràmit d'inscripció de modificació estatutària és GRATUÏT.