Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

NORMATIVA

Reial decret 1776/1981, de 3 agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació.

Ordre de 14 de setembre de 1982, que desenvolupa el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació.

Llei 20/1990, de 19 desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

Reial decret 208/1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de societats agràries de transformació.

Decret 4/1995, de 23 de març, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s'assignen a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació les funcions, serveis, mitjans personals i els crèdits pressupostaris transferits en matèria de societats agràries de transformació.

Ordre de 27 d'abril de 1995, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es crea el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 20 de gener de 2012, de la consellera d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es deleguen determinades atribucions en els diferents òrgans de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

Ordre 3/2012, de 29 de febrer de 2012, de la consellera d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es modifica l'Ordre de 27 d'abril de 1995, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es crea el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana.

Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Decret 80/2016, d'1 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 158/2015, de 18 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.