Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

RENOVACIÓ DE LA JUNTA RECTORA

Per favor, abans de tramitar certificats de renovació de la junta rectora, i amb la finalitat d'evitar esmena de deficiències i demores en la inscripció registral, seguisca les instruccions que a continuació s'indiquen:

CONSULTE DETINGUDAMENT LA DISPOSICIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DE LA SAT QUE REGULA LA JUNTA RECTORA I EN LA QUAL S'ESTABLEIX EL NOMBRE DE MEMBRES QUE LA COMPONEN, CÀRRECS QUE LA INTEGREN, DURACIÓ DEL MANDAT I, ESPECIALMENT, LA MODALITAT DE RENOVACIÓ.

Els estatuts socials d'una SAT són el conjunt de normes lliurement pactades pels socis i sòcies i que marquen legalment el règim intern de l'entitat i a elles s'ha d'ajustar el seu funcionament. En conseqüència, en les renovacions de la junta rectora s'ha de contemplar estrictament el nombre de membres(*) i denominació dels càrrecs que en els estatuts figuren (president/a, vicepresident/a, secretari/a, vocal-tresorer/a, vocal, etc). No seran vàlids els certificats d'acords de renovació que contemplen càrrecs i nombre de membres no regulats estatutàriament i no seguisquen el procediment de renovació en ells establits.

(*) Les SAT de menys de 10 socis i sòcies tots formaran part de la junta rectora. Quan excedisca de 10 la junta rectora estarà formada pel número establit en els estatuts socials, que en tot cas serà d'un mínim de 5 i un màxim de 12 membres, que en tot cas hauran de tindre la condició de soci/a. Amb caràcter general el tipus de renovació pot ser dos tipus: PARCIAL I TOTAL, havent-se de seguir les següents normes segons siga el tipus de renovació:

RENOVACIÓ PARCIAL
Es procedirà a la renovació conforme a l'ordre establit en els estatuts socials i s'identificarà pel seu ordinal als vocals. Exemple: Si en els estatuts socials s'estableix que la junta rectora estarà composta 6 membres triats per un període de quatre anys i amb renovació parcial cada dos anys, afectant en primer lloc al/la president/a i vocals pareixes i després al/la secretari/a i vocals imparells, s'ha d'identificar als vocals pel seu ordinal: vocal 1r, vocal 2n, vocal 3r, etc.

S'expedirà certificat de l'acord de renovació en el qual figuren els càrrecs renovats i la composició actualitzada, havent d'incloure per cadascun els membres el període de mandat vigent, tenint en compte que figuraran dos grups de mandats de quatre anys de duració cadascun d'ells i amb un interval de dos anys entre els dos grups.

En el supòsit de membres que siguen persones jurídiques (societat limitada, societat anònima, cooperativa, SAT,..), s'ha d'incloure com a membre a la persona jurídica per la seua denominació i a continuació la persona física que actua de representant designat per a actuar davant la SAT i no en sentit invers (Per exemple: "*XXXXXXX, S.L., representada per ............................")

De la mateixa forma establida en el punt anterior s'ha d'operar quan s'expedisquen certificats en el cas que la presidència i/o la secretaria estiga exercides per persones jurídiques.

RENOVACIÓ TOTAL.
Es procedirà a la renovació una vegada expirat el mandat establit en els estatuts socials.
S'expedirà certificat de l'acord de renovació en el qual figure els càrrecs i la composició actualitzada.

En el supòsit de membres que siguen persones jurídiques (societat limitada, societat anònima, cooperativa, SAT,..), s'ha d'incloure com a membre a la persona jurídica per la seua denominació i a continuació la persona física que actua de representant designat per a actuar davant la SAT.
De la mateixa forma establida en el punt anterior s'ha d'operar quan s'expedisquen certificats en el cas que la presidència i/o la secretaria estiga exercides per persones jurídiques. 

PROCEDIMENT:

Es remetrà certificat expedit per el/la secretari/a amb el vistiplau del/de la president/a, signat en totes les fulles, de l'acord en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, pel qual s'acorda la renovació, total o parcial segons estiga establit en els estatut socials i conforme s'ha exposat anteriorment.

- Certificat de renovació TOTAL de la junta rectora.

- Certificat de renovació PARCIAL de la junta rectora.

La tramitació s'haurà d'efectuar EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/la representant designat per la SAT i inscrit en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació l'efectue el/la representant designat per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.

El tràmit d'inscripció de la renovació de la junta rectora és GRATUÏTA