Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

SEU ELECTRÒNICA

Les SAT han d'efectuar la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, per al que obligatòriament hauran d'accedir amb el certificat electrònic de la SAT (certificat electrònic de representant de persona jurídica) i que s'expedeix a la persona física que té la representació de la SAT -el/la president/a-.

Si la SAT desitja conferir apoderament a un tercer perquè en el seu nom efectue els tràmits abans les Administracions Públiques, aquest haurà d'estar inscrit en el Registre de Representants (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/), per al que és obligatori accedir amb el certificat electrònic de la SAT.

En el cas que la tramitació l'efectue el/la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre i amb apoderament suficient, haurà d'adjuntar sempre certificat expedit en la data en la qual s'efectuarà tramitació telemàtica.

És important indicar en el formulari de dades generals del procediment, en l'apartat “Matèria”, que la documentació ha de dirigir-se, en el supòsit de tractar-se d'una SAT de la província d'Alacant o Castelló, a: Secció de Relacions Agràries – Registre de SAT. En el cas de tractar-se d'una SAT de la província de València, haurà de dirigir-se a: Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana.

En “SERVEI TERRITORIAL” haurà de seleccionar la corresponent província segons siga el domicili social de la *SAT i, en el cas de tractar-se d'una *SAT amb domicili social a la província de València, s'haurà de seleccionar l'opció “Serveis Centrals (Direcció General)”

NORMES PER A EFECTUAR TRAMITACIONS TELEMÀTIQUES

1. Cap fitxer que s'adjunte al procediment pot excedir de 15 *mb i el nombre total de fitxers estarà limitat al que poguera resultar d'un total de 50 *mb.
2. La documentació que es tramite haurà d'estar signada en totes les pàgines per el/la president/a i el/la secretari/a de la SAT.
3.Els certificats dels acords adoptats per l'assemblea general -havent-se d'indicar el caràcter ordinari o extraordinari de la sessió- han d'estar expedits sempre per el/la secretari/a amb el vistiplau del/de la president/a, havent-se d'incloure en l'última pàgina el càrrec i la identitat dels signants. En el cas que els certificats s'estenguen en més d'una pàgina, hauran de signar-se marginalment per el/la president/a i per el/la secretari/a, sense que siga necessari identificar als signants per haver-se efectuat en l'última pàgina.
4. Amb la finalitat d'identificar de manera clara la documentació que es remet i determinar la prioritat del tràmit (depòsit, legalització, inscripció registral, expedició de certificat registral), s'efectuarà una sola tramitació segons siga l'assumpte i conforme s'indica a continuació: 

  • COMPTES ANUALS . Ser remetran en una única tramitació per exercici i la documentació que conformen els comptes anuals s'haurà d'integrar en un sol fitxer pdf, identificat al fitxer amb el nom de “COMPTES ANUALS EXERCICI …. “, (vegeu com fusionar i combinar diversos arxius en un sol arxiu pdf) no havent d'incloure qualsevol altra documentació que no es referisquen als comptes anuals. En el cas que en la mateixa assemblea s'hagueren adoptat altres acords que hagen d'inscriure's (renovació de la junta rectora, altes i baixes de socis i sòcies, modificació d'estatuts socials, etc), aquests seran objecte, cadascun d'ells, de la corresponent tramitació a part.
  • ALTES I/O BAIXES DE SOCIS I SÒCIES. Es remetrà certificat de l'acord d'aprovació d'altes i/o baixes de socis i sòcies i s'inclouran ordenats per cognoms i nom o raó social, indicant el NIF/CIF, núm. de resguards i aportació al capital social, així com, en cas d'ampliació o reducció de capital, la corresponent modificació de l'articles o articles dels estatuts socials que regulen el capital social i el justificant de declaració-liquidació a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600) i, en el supòsit d'ampliació de capital, el certificat bancari que acredite l'ingrés en el compte obert a nom de la SAT de l'import i socis i sòcies pels quals s'amplia el capital. Tinga's en compte que si la SAT té menys de 10 socis i sòcies també cal incloure la renovació de la junta rectora. El fitxer del certificat s'identificarà amb el títol de “Certificat altes i/o baixes de socis”, segons siga, incloent, en una altra línia i amb el nom de “Fitxes de socis”, els fitxers corresponents a les dels nous socis i sòcies (en el mateix ordre que figura en el certificat) havent d'adjuntar després de cadascuna d'elles la corresponent fotocòpia del DNI-CIF i acreditació de la condició per la qual s'associa. Es pot comprimir en fitxer ZIP o RAR si són múltiples els fitxers de les fitxes a remetre. A tall d'exemple, en el procediment figuraria de la següent forma:

-CERTIFICAT D'ALTES I/O BAIXES DE SOCIS (segons siga)
-MODEL 600 (en el cas d'ampliació o reducció de capital)
-CERTIFICAT BANCARI (en el supòsit d'altes i/o baixes de socis amb ampliació de capital)
-FITXES DE SOCIS (s'adjuntaran els fitxers dels socis ordenats conforme s'ha especificat) Vegeu la documentació a remetre en cas d'alta de socis i sòcies

  • RENOVACIÓ DE JUNTA RECTORA. Es tramitarà sota el nom de “Certificat renovació junta rectora” 
  • LLIBRES PER A LA SEUA LEGALITZACIÓ. S'efectuarà una tramitació de tots ells per exercici, no havent d'incloure llibres d'exercicis diferents en la mateixa tramitació. Igual que amb els comptes anuals, es remetran en una sola tramitació els corresponents a un mateix exercici, identificant-los de manera clara (“Llibre Diari exercici…. “, “Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals exercici…”, “Llibre d'Actes exercici…”) i adjuntant la corresponent taxa per legalització de llibres (una taxa per llibre) Vegeu les instruccions per a crear els fitxers del Llibre Diari i del Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals.
  • ESCRIPTURES I DOCUMENTS NOTARIALS . Les còpies autoritzades de les escriptures i documents notaris atorgats en format paper que eleven a públic acords socials i hagen de ser objecte d'inscripció registral (ampliació o reducció de capital, modificació d'estatuts, apoderament,cancel·lació per transformació en societat limitada, etc) NO S'HAN DE REMETRE PER VIA TELEMÀTICA, sinó que ha de remetre's la còpia autoritzada (l'escriptura original, no la còpia simple) per correu postal certificat a la següent adreça segons siga el domicili social de la SAT, sense perjudici que, prèvia la seua revisió i, en el seu cas, inscripció, siguen retornada degudament diligenciada a la part interessada:

PROVÍNCIA D'ALACANT:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Carrer del Professor Manuel Sala, 2
03003-Alacant

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Avinguda dels Germans Bou, núm. 47-4a planta
12003-Castelló de la Plana

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Calle de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1)
46018-València 

Accés a la seu electrònica