Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

CANCEL·LACIÓ D'UNA SAT PER TRANSFORMACIÓ EN COMUNITAT DE REGANTS.

Per a inscriure la cancel·lació d'una SAT per transformació en Comunitat de Regants és requisit indispensable que estiga al corrent en la presentació de comptes anuals, que no tinga arracada d'atendre cap requeriment emés pel Registre de SAT i, en general, haja donat compliment a les obligacions establides en l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, que desenvolupa el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost,regulador de les SAT.

S'ha de remetre al Registre de SAT de la Comunitat Valenciana la següent documentació:

- Certificat expedit pel/per la secretari/secretària amb el vistiplau del/de la president/a, signat en totes les fulles, de l'acord adoptat en assemblea general, amb quòrum suficient, per l'es aprova transformar la SAT en Comunitat de Regants, Si l'assemblea es va celebrar en primera convocatòria, l'acord haurà de ser adoptat pels dos terços dels socis i sòcies ; si va ser en segona convocatòria, per majoria simple, havent d'estar, en tot cas, representat, com a mínim, pel 50 per cent del capital social.

- Ordenances de la Comunitat de Regants en la qual, entre altres extrems, l'assumpció per part de la Comunitat de Regants de tots els drets i obligacions de la SAT transformada.

- Resolució favorable de la Confederació Hidrogràfica de la demarcació de conca corresponent pel qual s'aprova la constitució de la Comunitat de Regants, els seus ordenances i reglaments.

- Balanç final de transformació, signat pel/per la president/a i pel/per la secretari/secretària de la SAT transformada i pel/per la president/a i pel/per la secretari/secretària de la Comunitat de Regants.

-Justificant de declaració-liquidació a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600).

-- Relació nominal de socis i sòcies  de la SAT amb la seua aportació individual al capital social.

- Junta rectora de la SAT en el moment de la transformació.

- Escrit de presentació de documentació de transformació d'una SAT en Comunitat de Regants.

La tramitació s'haurà d'efectuar EXCLUSIVAMENT amb el certificat electrònic de la SAT o del/de la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants. En el cas que la tramitació l'efectue el/la representant designat/per la SAT i inscrit/a en el Registre de Representants, i amb la finalitat d'acreditar la seua inscripció en el citat registre, HAURÀ D'ADJUNTAR SEMPRE CERTIFICAT EXPEDIT EN LA DATA EN LA QUAL S'EFECTUARÀ LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.

En el cas d'elevació a públic de la transformació, s'haurà de remetre per correu postal certificat la còpia autoritzada de l'escriptura (no la còpia simple ni fotocòpia) a l'adreça que s'indica a continuació, segons siga el domicili social de la SAT:

PROVÍNCIA D'ALACANT:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Carrer del Professor Manuel Sala, 2
03003-Alacant

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Avinguda dels Germans Bou, núm. 47-4a planta
12003-Castelló de la Plana

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Carrer de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1)
46018-València

El tràmit d'inscripció de la cancel·lació de la SAT per transformació en Comunitat de Regants és GRATUÏT