Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

CANCEL·LACIÓ D'UNA SAT PER TRANSFORMACIÓ EN SOCIETAT LIMITADA

Per a inscriure la cancel·lació d'una SAT per transformació en Societat Limitada és requisit indispensable que estiga al corrent en la presentació de comptes anuals, que no tinga arracada d'atendre cap requeriment emés pel Registre de SAT i, en general, haja donat compliment a les obligacions establides en l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, que desenvolupa el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, regulador de les SAT.

Per a portar a efecte la cancel·lació d'una SAT per transformació en Societat Limitada s'ha de seguir rigorosament el següent ordre:

  1. La transformació d'una SAT en Societat Limitada ha de ser efectuada en escriptura pública i, a més de contindre tots els esments exigits per a la constitució de la societat en la qual es transforma, haurà d'incloure certificat expedit per el/la secretari/a sortint amb el vistiplau del/de la president/a sortint, tots dos càrrecs de la SAT i, en el seu cas, signatures d'els/les administradors/as entrants, de l'acord adoptat en l'assemblea general de la SAT en el qual es manifeste el consentiment de tots els socis en la transformació en societat limitada. En el cas que algun/alguna soci/sòcia o socis/sòcies exercira el dret de separació, el certificat haurà de contindre, a més, la relació dels qui hagen fet ús del mateix i el capital que representen, així com el balanç final tancat el dia anterior al del seu atorgament. Així mateix, s'inclourà la manifestació dels atorgants, sota la seua responsabilitat, que el patrimoni cobreix el capital social quedant aquest totalment desemborsat i, si els creditors socials hagueren consentit expressament la transformació, els atorgants el manifestaran igualment en l'escriptura sota la seua responsabilitat.
  2. Aquesta escriptura (la còpia autoritzada, no la còpia simple) haurà de ser remesa per correu certificat a l'adreça que a baix s'indica, segons siga el domicili social de la SAT, perquè, prèvia la conformitat del Registre de SAT amb vista al compliment per part de la SAT de les obligacions establides en el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, regulador de les SAT, i de l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982 que ho desenvolupa, s'expedisca certificat d'inexistència d'obstacles per part del Registre de SAT en la transformació de la SAT en Societat Limitada. 
  3. L'escriptura es retornarà a la part interessada junt el citat certificat perquè tots dos documents siguen presentats en el Registre Mercantil a l'efecte de que, previ els tràmits corresponents, s'inscriga la societat limitada en la qual es transforma la SAT. 
  4. Una vegada inscrita en el Registre Mercantil, haurà de tornar a remetre l'escriptura (reiterem que deure la còpia autoritzada, no la còpia simple) per correu certificat conforme s'ha exposat en el punt 2.
  5. El Registre de SAT de la Comunitat Valenciana, a la vista de la inscripció de l'escriptura en el Registre Mercantil, i prèvia resolució dictada a aquest efecte, procedirà a la cancel·lació de la fulla registral de la SAT per transformació en societat limitada i, una vegada diligenciada l'escriptura pel Registre de SAT, es retornarà la mateixa juntament amb la resolució de cancel·lació i certificat registral acreditatiu de la cancel·lació de l'esmentada SAT per transformació en Societat Limitada, a l'efecte de, entre altres tràmits, comunicar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la baixa de la SAT.

PROCEDIMENT:

L'escriptura original (la còpia autoritzada, no la còpia simple) es remetrà juntament amb un dels següents escrits segons se l'objecte de la presentació:

-- Escrit de presentació d'escriptura de transformació de SAT en S.L. per a obtindre el certificat d'inexistència d'obstacles per a la seua transformació.

- Escrit de presentació d'escriptura de transformació de SAT en S.L. una vegada inscrita en el Registre Mercantil per a la cancel·lació en el Registre de SAT de la Comunitat Valenciana.

Dirección de envio por correo postal certificado de la escritura según sea el domicilio social de la SAT:

PROVÍNCIA D'ALACANT:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Carrer del Professor Manuel Sala, 2
03003-Alacant

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Avinguda dels Germans Bou, núm. 47-4a planta
12003-Castelló de la Plana

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Carrer de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1)
46018-València

MOLT IMPORTANT:
La mera inscripció en el Registre Mercantil de la societat limitada en la qual transforma la SAT no implica la cancel·lació en el Registre de SAT si no es presenta l'escriptura en la qual conste, a més de la inexistència d'obstacles per part d'aquest Registre per a la transformació, la inscripció en el Registre Mercantil. Per tant, si s'omet aquest tràmit, la SAT continuarà, d'alta, amb caràcter general, en el Registre de SAT.

El tràmit d'inscripció de la cancel·lació de la SAT per transformació en S.L. és GRATUÏT.